عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط نقد شوندگی سهام و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2 تشریح موضوع و اظهار مساله

در مدیریت سود واقعی سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیت­ها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، 2005) این تصمیمات عملیاتی را در 4 گروه طبقهبندی میکنند:

  • کاهش هزینههای اختیاری پژوهش و توسعه
  • کاهش هزینههای اختیاری تبلیغات و فروش
  • زیان نقدی فروش داراییهای ثابت برای گزارش گردد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروشهای اعتباری، انجام ندادن

بعضی فعالیتهای پژوهش و توسعه که منجر به پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده میشود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش داراییهای ثابت عملیاتی که به افزایش بهرهوری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک مینماید. بلوکه کردن سرمایهی شرکت در قالب موجودیها، افزایش فروشهای اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت میشود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار اقدام فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد گردید، از این رو انتظار میرود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم مییابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطهی منفی وجود داشته باشد.

بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصتطلبانهی هزینههای اختیاری مانند هزینههای پژوهش و توسعه تمرکز میکنند (برای مثال تحقیقات بوش[1] (1988)؛ بابر و همکاران[2] (1991). اگرچه کاهش از هزینههای اختیاری میتواند سود را در جهت برآورده ساختن بعضی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب میشود؛ زیرا این اقدام به گونه کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش میدهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن می باشد معکوس گردد. بایستی توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیلهی تغییر آرایش حسابها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوهی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژههای سرمایهگذاری را تغییر میدهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین[3]، 2008).

از سوی دیگر بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تأمین مالی شرکت­ها و دولت­ها می باشد و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکت­های خارجی جهت سرمایه­گذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می­تواند انگیزه شرکت- های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه­گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه­های مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند. ایجاد زمینه­های لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایه­گذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسی مطرح، نیازمند مطالعه­های علمی فراوانی می باشد. در این بین یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند اندازه جذابیت شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار می باشد که باعث می گردد سرمایه­گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی­های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل­های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی هست که می توانند بازده سرمایه­گذاری­های مختلف را برآورد کند. در این بین نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی می باشد که مطالعه تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار می باشد و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می­تواند در تعیین بازده تأثیر مهمی داشته باشد، می­شناسند. دارایی­ها و سبد سهام[4] دارای سه ویژگی می باشد که با اداره کردن سبد سهام مرتبط می باشد. این ویژگی­ها شامل بازده، ریسک، و نقدشوندگی می باشد. بازده به آسانی تعریف و معرفی می­گردد. اگر چه اندازه­گیری ریسک مشکل می باشد، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی می باشد. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازده­ها اندازه­گیری می­گردد. در مورد مدل قیمت­گذاری دارایی­ها سرمایه­ای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازه­گیری می­گردد (اسچوارتز و فرانشینی[5]، 2004، ص60).

با در نظر داشتن مطالب فوق مساله اصلی مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

[1]. Boosh

[2]. Baber et al

[3]. Kohen Zaroyin

[4] . Portfolio

[5] . Schwartz And Francioni

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

مطالعه ارتباط نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید