عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط نقد شوندگی سهام و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4-1 پیشنهادهای منتج از پژوهش

– با در نظر داشتن نتایج فرضیه هایتحقیق مبنی بر تاثیر معکوس نقدشوندگی سهام بر مدیریت واقعی سود به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران پیشنهاد می­گردد در تحلیل طرح های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و اوراق بهادار به تاثیر معکوس مدیریتسودواقعیازطریقمخارجاختیاریو دستکاری فروش بر نقدشوندگی سهام شرکت هاکه در این پژوهش به آن تصریح گردید، توجه ویژه مبذول داشته ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم‌گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

– با در نظر داشتن نتایج فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر معکوس نقدشوندگی سهام بر مدیریت واقعی سودبه نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس، سازمان ماور مالیاتی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران  و موسسات حسابرسی پیشنهاد می گردد به مقصود مطالعه کیفیت گزارشات مالی و نیز کیفیت سود، با توجه اندازه نقدشوندگی سهام شرکت ها اندازه مدیریت سود اعمال شده توسطمدیرانشرکتهارا ارزیابی و کوشش نموده از طریق تدوین قوانین و مقررات لازم الاجراء موجبات کاهش دستکاری و مدیریت سود توسط مدیران شرکت ها را فراهم آورند.

– با در نظر داشتن نتایج فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر معکوس نقدشوندگی سهام بر مدیریت واقعی سودبه سهامداران و مجامع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد می گردد در تصمیماتتقسیمسود، ارزیابی عملکرد مدیران و اعطای پاداش به مدیران با در نظر داشتن درجه نقدشوندگی سهام شرکت، اندازه دستکاری و مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران را ارزیابی و بر مبنای آن تصممیات بهینه اتخاذ نمایند تا از تقسیم سود موهومی و نیز ارزیابی نادرست عملکرد مدیران جلوگیری گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

مطالعه ارتباط نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید