سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم لغوی عدالت

عدالت یعنی دادگری کردن. جرجانی می گوید: عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق می باشد یا اجتناب از آنجه محذور می باشد در دین. عدل به معنی داد، مقابل ستم و بیداد، امری بین افراط و تفریط می باشد. عدالت و مساوات از ارزش هایی هستند که کلیه کردارهای فردی و اجتماعی و مادی و معنوی آن را شامل می گردد و هر شخص با وجدان خواهان آن ها. عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خود.(مشرف جوادی،دلوی، عبدالباقی،1385)

برای عدالت معانی فراوانی از زوایای گوناگون تعریف شده می باشد که به تعدادی از آنها تصریح می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دادن حق هر صاحب حق –  نهادن هر چیزی در جای خود –  میانه روی بین افراط و تفریط (اعتدال)

تساوی و نفی هر گونه تبعیض (تفاوت قائل نشدن میان افراد) –  عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره (عدالت فردی و فقهی) – برابری اجتماعی (قسط، عدالت اجتماعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی) – نقطه تعادل و تلاقی تمام فضایل مثلاً عفت و شجاعت و حکمت، که اوساط اخلاقی هستند، قدر جامعی به نام عدالت دارند.(نظریه عدالت ارسطو) (قوامی،1387)

2-3 )مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم و جدید

2-3-1 )مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم

الف – فلاسفه یونان باستان: اولین تعاریف درمورد عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب می باشد. یکی از مهمترین پرسش های سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری – مهمترین اثر خود- بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی ترین بحث تفضیلی درمورد عدالت در فلسفه سیاسی قدیم می باشد. به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می گردد که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن می باشد بپردازد. به همان گونه بشر عادل کسی می باشد که اجزای سه گانه روح او (غضب، شهوت و نطق)- غضب: انگیزه دفع ضرر و میل به برتری و بلندپروازی، شهوت: در پی جلب منافع و خوردن و جفت گیری کردن، نطق: قوه تعقل و تمییز خوب از بد- تحت فرمانروائی عقل، متناسب باشند.از نظرارسطو نیز عدالت داشتن رفتاری برابربا افرادبرابراست.(حسین زاده، ناصری، 1386)

ارسطو از میان انواع هشت گانه عدالت (عدالت طبیعی، عدالت حقوقی، عدالت توزیعی و…) عدالت توزیعی را از همه مهمتر می داند زیرا که او براساس فکر خود عدل را نه برابری بلکه تناسب می داند و می گوید جایگاه حقوق هر کس در جامعه بایستی به اندازه شایستگی و دانائی او باشد. برداشت ارسطو از عدالت زیربنای مفهوم سلبی عدالت یا عدالت لیبرالی می باشد. این دریافت از عدالت بر اصول برابری و شایستگی استوار می باشد.(مرامی، 1378) از دیدگاه توماس اکوپیناس عدالت واقعی زمانی می باشد که حاکم به هر کس مطابق شأن و شایستگی افراد امتیاز بدهد. .(حسین زاده ، ناصری،1386)

ب – قرون وسطی: در دوره قرون وسطی بحث عدالت جزئی می باشد و به زعامت کلیسا محدود   می گردد. اگوستین عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر می نمود و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمی توان  دستورالعمل صادر نمود، آن چه جامعه را پایدار نگه می دارد عدل می باشد.

ج – فارابی: از نظر او هدف مردم مدینه فاضله رسیدن به سعادت می باشد البته سعادت مطلق به سعادت اعتباری سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی می باشد که آن هم براساس رفاه اجتماع می باشد نه فرد. اصولاً رفاه جمع تأمین نمی گردد مگر تحت لوای ریاست فاضله، ریاست فاضله هم ریاستی می باشد که براساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی گردد مفهوم ریاست فاضله عدالت این می باشد که همه به سعادت وکمال افضل خود برسند، زندگی کنند.(کناری زاده،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟