سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه سازمان متغیری بسیار مهم می باشد که از طریق تأثیر بر ساختار و بافت ارتباطات داخلی و خارجی سازمان و هم از طریق تأثیر بر رویه ها و روشها و دامنه شمول قوانین و مقررات ، بر تحقق عدالت سازمانی تأثیر دارد. هرچه اندازه سازمان کوچکتر باشد، تعریف عدالت برحسب تنوع کمتر مشاغل و تعداد کمتر کارکنان ساده تر خواهد بود. البته تحقق عدالت هیچگاه کار ساده ای نبوده و نیست، اما بطور بدیهی هرچه مقدار و تنوع مشاغلف حرفه ها وضعیت ها و شرایط  در سازمان افزایش می یابد بر مصداق ها و موارد قابل قضاوت افزوده می گردد و تطبیق عدالت و تعریف پذیرفته شده آن بر این موارد و مصداق ها دشوارتر خواهد گردید. پس با افزایش اندازه احتمالی،تنوع و پیچیدگی افزایش می یابد و برقراری عدالت در میان تعداد افزون تر کارکنان با سطوح متفاوت توان و تمایل و شرایط متفاوت اقتصادی و ساخت های متفاوت اقتدار تخصصی، دشوارتر می گردد. زیرا بدین ترتیب تعداد متغیرهایی که بایستی محاسبه شوند، افزایش می یابد و مقایسه وضعیت ها و نسبت های «آورده ها و دریافتهای هر فرد» در مقایسه با سایر افراد دشوارتر می گردد. زیرا این مهمک در مرحله اول ، مستلزم جمع آوری مستمر اطلاعات و داده ها درمورد افراد گوناگون، وضعیت بازار کار آنها، سطح تخصص آنها، اندازه کوشش آها ، وضعیت زندگی آنها و نظایر آن و در مرحله بعدی مستلزم مقایسه وضعیت هر یک از افراد، با نیروهای داخلی و خارجی سازمان خواهد بود.(پورعزت،قلی پور1387: 240 )

هرجه تنوع افراد و گروههای قدرتمند مؤثر بر بافت سازمان بیشتر باشد، احتمالاً از سطح رفتارهای استبدادی کاسته شده،بر احتمال توسعه عدالت مراوده ای افزوده می گردد. ساخت قدرت نیز هم به گونه غیر مستقیم از طریق تأثیر برساختار و هم به گونه مستقیم از طریق تأثیر بر مراودات اجتماعی افراد و گروهها بر طریقه تحقق عدالت سازمانی تأثیر دارد. بدیهی می باشد که در ساخت های دموکراتیک تر بر احتمال تسریع عدالت مراوده ای افزوده می گردد و جایگاه اعمال قدرت و اقتدار در میان افراد و گروههای بیشتری توزیع می گردد. توزیع قدرت همجنین بر ساخت زبان و توسعه فرهنگ عدالت پذیر در جامعه، تأثیری بسیار شگرف دارد.(پورعزت،قلی پور1387: 242)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟