سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی

مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این تفاصیل توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و تأثیر های سازمان می شوند. با این تعاریف، از بشر به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات تأثیر خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند.(اسلامی،سیار، 1386)

رفتار شهروندی سازمانی دارای ابعاد زیر می باشد:

1-8-2-1) نوع دوستی

نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران تصریح دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای معضلات کاری هستند کمک می کند (اسلامی،سیار، 1386) نوع دوستی از طریق کمک به دیگران در انجام کارها و کمک به افراد تازه وارد جهت تطبیق با محیط کار مورد سنجش قرار می گیرد.

1-8-2-2 ) وظیفه شناسی یا وجدان کاری       

درآن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه ای  مورد نیاز برای انجام آن کار می باشد. ارگان هم چنین معتقد می باشد افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می دهند، که این نشان دهنده وظیفه شناسی بالای آنهاست. (اسلامی،سیار، 1386)وظیفه شناسی یا وجدان کاری از طریق نداشتن وقفه اضافی در کار و وقت شناس بودن مورد سنجش قرار می گیرد.

1-8-2-3 ) فداکاری و گذشت، جوانمردی یا تحمل پذیری

این بعد به شکیبایی در برابر جایگاه های نامطلوب و نامساعد بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی تصریح می کند. (اسلامی،سیار، 1386) جوانمردی و گذشت از طریق در نظر داشتن کشف نقائص و کمبودها در سازمان و کوشش برای حل آنها و عدم شکایت در خصوص موارد جزئی مورد سنجش قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟