سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟

 1-7 ) فرضیه های پژوهش:

1H.  عدالت توزیعی ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت چوکا دارد.

2H. عدالت رویه ای ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت چوکا دارد.

3H. عدالت مراوده ای ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت چوکا دارد.

4H. مبادله رهبر-عضو بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکا،تأثیر میانجی گری دارد.

5H. مبادله رهبر-عضو بین عدالت رویه ای ورفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکا،تأثیر میانجی گری دارد.

6H. مبادله رهبر- عضو بین عدالت مراوده ای ورفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکانقش میانجی گری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟