سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت و اهمیت پژوهش

رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان الگوی جدید رفتار کارکنان در سازمان ها امروز به عنوان رویکردی مدرن در مدیرت جدید نیروی سازمانی در بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. (مستبصری، نجابی 1388) مطالعه های انجام شده حاکی از آن می باشد که با مدیریت مؤثر و تقسیم کار مناسب که ویژگی های فردی و شخصیتی افراد را در نظر گرفته باشد می توان شرایطی را ایجاد نمود که افراد تأثیر خود را با کیفیت و کمیتی فراتر از آن چیز که که تعریف شده و انتظار می رود اعمال نموده و به عنوان شهروند سازمانی متخصص و متعهد، به تمامی ارزش ها و آرمان سازمان پایبند بوده و در راستای تأمین انتظارات ذینفعان گام بردارد.(مستبصری، نجابی، 1388) رفتار شهروندی سازمانی یکی از اجزای اصلی عزت سازمانی می باشد. (الوانی، 1388) رفتار شهروندی سازمانی به صورت یک رفتار فردی تعریف شده می باشد که اهداف سازمان را با کمک به محیط روانی و اجتماعی آن، ارتقاء می بخشد. به این ترتیب یکی از علت های کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی می تواند در پاسخ به بی عدالتی در سازمان باشد و از آنجائی که رفتارهای شهروندی سازمانی غیر از وظایف درون تأثیر نیستند، کاهش این رفتارها نسبت به عدم انجام رفتارهای رسمی تأثیر، منطقی تر به نظر می رسد.(ابیلی، شاطری، 1388)اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه        می گیریم که سازمان ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده اند، ما روزانه با سازمان های متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم، قسمت اعظم زندگی شان را در سازمان ها می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان ها ممکن می باشد مثبت یا منفی باشد این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمان ها می باشد، ادراک ما را نسبت به سازمان ها تشکیل می دهد این ادراک مشترک به ما می گوید که بایستی سازمان ها را به یک روش سیستماتیک مطالعه کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم. (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1385) گرینبرگ[1] (1990) در یک مقاله که وضعیت پژوهش در گذشته، حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده، مطرح کرده می باشد که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن می باشد به گونه بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد که برای توصیف تأثیر عدالت که به گونه مستقیم با جایگاه های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. (نعامی، شکرکن 1385) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی، خشنودی شغلی، غیبت، ترک شغل و … می باشد.(نعامی، شکرکن 1385) بارون و گرینبرگ عقیده دارند، هنگامی که افراد احساس میکنند که در سازمان با آن ها به صورت غیر منصفانه رفتار می گردد، رفتارهای پرخاشگرانه و خطرناک افزایش می یابد. در واقع ادراک عدم رعایت عدالت در محیط کار یکی از عوامل اساسی مؤثر بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه می باشد. (امیر خانی، پورعزت 1387)

رهبر مبادله ای از نظر بَس[2] کسی می باشد که ارتباط داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می‌دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر اقدام کرده و به زیردستان اطمینان می‌دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می‌دهد.

سومین مؤلفه این مدل به عنوان رهبری غیر مبادله ای  یا عدم مداخله گر،  خوانده می گردد که سبکی
“بی مبالات” در رهبری می باشد که ارتباط ای منفی بین رهبر و عملکرد پیرو در آن مستقر می باشد. این رهبران هنگامی که لازم می باشد، غایب هستند، از قبول مسئولیت سرباز می‌زنند و در خواست­های کمک از سوی زیردستان را پیگیری نمی‌کنند(یعقوبی و مقدمی، 1388) رهبری مبادله ای عبارت می باشد از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین گردد. (یعقوبی ومقدمی ،1388)

[1]– Greenberg

[2]– Bass

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟