سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسأله

مطالعه رفتار فردی در محیط کار توجه محققان را در یک دهه گذشته به اندازه زیادی به خود معطوف داشته می باشد .(مقیمی، 1384) رفتار های متفاوتی از افراد در سازمان نظاره می گردد، از نگاه سازمان بعضی مطلوب و بعضی نا مطلوب انگاشته می شوند. مدیران سازمانها در تلاشند تا با ادراک نیروی انسانی و پیش بینی واکنش های ایشان ، ضمن نفوذ بر رفتار اعضاء از این قابلیت برای نیل به اهداف سازمان بهره گیری نمایند.( رحمانی ، یزدانی ، قلی زاده، 1388)

با در نظر داشتن اهمیت اساسی رفتار شهروندی برای سازمانها در افزایش اثربخشی  سامان و دستیابی به منافع سازمان و همچنین منافع افراد سازمان که جدا از منافع سازمان نیست و با در نظر داشتن اهمیت ذاتی سازمانهای دولتی و عمومی و تأثیر روز افزون آنها بر جامعه ، بی تردید ارتقاء اثربخشی این سازمانها می تواند منجر به بهبود جامعه گردد.( دانائی فرد، ابراهیمی بلوطبازه، 1388 )همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر کاهش دو متغیر مهم رفتار سازمانی یعنی غیبت و رفتارهای مخرب شغلی نیز اثرگذار می باشد. زیرا که کارکنانی که دارای وجدان کاری، حس نوع دوستی ، جوانمردی و گذشت هستند و نیز تمایل به ارائه رفتارهای فرا وظیفه ای دارند، احتمالاً کمتر غیبت می کنند و دلیلی وجود ندارد که رفتارهای مخرب شغلی مثل آسیب رسانی به همکاران و یا به اموال سازمان از خود نشان دهند. ( ابیلی، شاطری،یوزباشی، فرجی ده سرخی، 1388)

همچنین  سازمانها در کشور های جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی هستند، بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربه ها ، توانائی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نخواهد گردید ، مگر آن که اصول و عقئد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی ، شناسائی و بسترهای  لازم برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم گردد.( مقیمی، 1384 ) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی ، خشنودی شغلی ، غیبت، ترک شغل و . . . می باشد . براساس نظریه عدالت سازمانی  می توان  پیش بینی نمود که کارکنان  در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان می دهند.

مطالعات انجام شده بیانگر آنند که قضاوتهای افراد از اندازه رعایت عدالت در سازمان ، بر توجه هائی از قبیل تعهد سازمانی ، اندازه مشروعیت صاحبان اختیار در سازمان موثرند. همچنین هنگامی که افراد احساس می نمایند که پیامدها و رویه های  سازمانی غیرمنصفانه اند، احتمالاً عملکرد بدتری خواهند داشت، در انجام  رفتارهای تبعی (شهروندی) در سازمان  شکست خورده ، احتمال کمتری هست که از تصمیم های افراد صاحب اختیار اطاعت نموده  و رفتار های اعتراض آمیز(رفتارهای ضد شهروندی) بیشتری از خود نشان می دهند.(امیرخانی، پورعزت 1387 )

کارکنان در جامعه پژوهش (شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا ) از جهت عدالت سازمانی و تأثیری که ادراک عدالت چه از جهت ساختاری (سازمان) و چه از جهت اجتماعی (مدیران) بر رفتارهای شغلی کارکنان شامل رفتارهای درون تأثیر (عملکرد شغلی) و فرا تأثیر (عملکرد شهروندی که در جهت کمک به تاثیر سازمانی می باشد) گذاشته و همچنین تأثیری که تئوری مبادله رهبر – عضو(پیرو) بر ارتباط بین ادراک از عدالت و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می گذارد، موجب انجام وظایف محوله در حد تبیین شغل و بعضاً حتی نازلتر از آن و بیشتر در جهت رفع مسئولیت می باشد به طوری که می توان در اظهارات افراد به گونه مستقیم و یا نوع عملکرد افراد به گونه غیر مستقیم آن را نظاره نمود. گفتن عباراتی از قبیل (( برای این شرکت که نباید کار نمود، کی فرق کسی که کار میکنه با کسی که کار نمی کنه رو میدونه، فلانی دیر میاد زود میره بیشترین پاداش را هم میگیره، پست های خوب فقط مال نورچشمی هاست …)) که در بعضی سازمانها بعضاً شنیده می گردد به نظر می رسد که اظهار کننده کاهش انگیزه فرد و تصریح غیر مستقیم وی بر بی عدالتی و بی انصافی جاری در محیط کار می باشد که به گونه مسلم بر بروز رفتارهای شغلی (درون تأثیر) و در جلوگیری از بروز رفتارهای فرانقش تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. همچنین نوع برخوردهایی که از طرف مدیران و سرپرستان جهت کنترل کارکنان و وادار کردن آنان به انجام عملکرد شغلی انجام می شود و اندازه ارتباطات بین آنها ، نشان دهنده نبود و یا پایین بودن رفتارهای فرانقش در انجام وظایف محوله که مطمئناً در انجام بهتر عملکرد شغلی و در نهایت بر اندازه اثربخشی در دستیابی به اهداف تعیین شده سازمانی تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده در خصوص عدالت سازمانی[1] و تأثیر آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی[2]، و تأثیر مبادله رهبر – عضو[3]، بعنوان متغیر میانجی،  مبانی نظری در این پژوهش بر مبنای مطالعات و تحقیقات «جوی کریکر[4] و مارگارت ویلیامز[5] » در سال 2007 تحت عنوان” عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ؛ با یک مدل میانجی[6] ” که در آن به مطالعه ابعاد عدالت سازمانی در دو پژوهش جداگانه که یکی در یک نهاد دانشگاهی و دیگری در دو سازمان بزرگ صنعتی چند ملیتی صورت گرفته می باشد، می باشد.

[1] – Organizational justice

[2] – Organization Citizenship Behaviors

[3] – Leader – member exchens

[4] – Joye .H. karikker

[5] – margaret.M.wiliams

[6] -Organizational Justice and OrganizationalCitizenship Behavior: A Mediated -Multifoci Model

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟