سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فضیلت شهروندی یا ویژگی مدنی

این بعد شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، طرفداری از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می گردد.. (اسلامی،سیار، 1386)فضیلت شهروندی یا ویژگی مدنی از طریق ارائه تصویر مطلوب از سازمان، شرکت در جلسات رسمی و غیر رسمی و در نظر داشتن مداومت تغییرات در سازمان مورد سنجش قرار می گیرد.

 

 

1-8-2-5 ) ادب و نزاکت یا مهربانی و تواضع

این بعد اظهار کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان می باشد. افرادی که در سازمان با تکریم و تکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ادب و نزاکت از طریق عدم تجاوز به حقوق دیگران، تشریک مساعی با همکاران، جلوگیری از ایجاد معضلات با دیگران و اطاعت از قوانین و مقررات حتی وقتی کسی نظارت نمی کند مورد سنجش قرار می گیرد. (اسلامی،سیار، 1386)

1-8-3 ) تعریف عملیاتی متغیر میانجی

مبادله رهبر– عضو

مبادله رهبر-عضو عبارت از سیستمی از عناصر و روابط آنها که شامل اعضای یک ارتباط دو عضوی و متشکل از الگوهای رفتاری به‌هم وابسته‌ای می باشد که پیامدهای متقابل و دوسویه را تسهیم , مفاهیم محیطی را ایجاد و مسیرها و ارزش‌ها را خلق می‌کنند. گرین [1]و همکارانش از حدود سه دهه قبل رویکرد جدیدی را در رهبری سازمانها مورد مطالعه قرار دادند. این رویکرد آغاز تئوری روابط دوتائی زوجی عمودی نامیده گردید که امروزه از آن به تئوری مبادله رهبر – پیرو نام می برند. فرضیه پرداز ها مبنای تئوری مبادله رهبر – پیرو را تئوری تأثیر و تئوری مبادله اجتماعی دانستند. گرین مبادله رهبر – پیرو را کیفیت روابط پدیدار شده بین رهبر و پیرو در طول فرآیند تأثیر سازی می داند.(رایج و همکاران1389 )

تئوری مبادله رهبر – عضو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان تمرکز دارد. بر طبق تئوری مبادله رهبر – پیرو(عضو)، رهبران و پیروان روابط زوجی را توسعه می دهند که رهبران به گونه متفاوتی با افراد رفتار می کنندکه منجر به شکل گیری دو گروه از پیروان « گروه خودمانی و گروه غیر خودمانی » می گردد.(رایج و همکاران1389 )

1-9 ) قلمرو پژوهش

1 – 9 – 1) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش حاضر شش ماه اول سال 1392 می باشد.

1 – 9 – 2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا  می باشد.

1 – 9 – 3) قلمرو موضوعی: این پژوهش از نظر موضوعی در حوزه رفتار سازمانی می باشد و برتأثیر مبادله رهبر- عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان فوق الذکر، تصریح دارد.

[1] Green

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟