سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

از دیرباز، اساسی ترین مسأله و مهم ترین آرمان آدمی، قسط و عدل بوده که هر اندیشمندی آن را مورد توجه و عنایت قرار داده می باشد. عدالت فضیلتی می باشد که تحول در جان آدمی و جوامع بشری منوط به آن می باشد و بحث درمورد ی آن و نیز چگونگی تحقق و اجرای آن همیشه از ضروریات اولیه زندگی بشر محسوب می شده و شأنی از شئون فطری و عقل بشر می باشد. عدالت یک مفهوم چند وجهی و گسترده می باشد و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی  و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه تفاوت هاست.(مردانی حموله، حیدری،1388)

مفهوم عدالت در سه حوزه مهم از معارف بشری به صورت مسأله ای اساسی و بنیادین همواره مورد توجه بوده می باشد. در حوزه فلسفه و کلام در وصف فعل ربوبی، در حوزه علم اخحلاق در وصف فعل بشر و در حوزه علوم اجتماعی عدالت در وصف قوانین و روابط اجتماعی بشر ها و به عنوان معیار سنجش روابط انسانی مورد توجه قرار گرفته می باشد. در تعالیم اسلامی عدالت اصلی تغییر ناپذیر و ارزشی بی بدیل می باشد که سایر ارزش ها بر محور آن می چرخد و هدفی می باشد که بر اهداف دیگر مقدم می باشد. همچنین هنگام سنجش ارزش های دیگر بایستی آن را مقیاس قرار داد و هیچ ارزش دیگری را جایگزین آن نکرد.( ذاکر اصفهانی،1387)

زیر بنای بسیاری از اصول در اندیشه های اسلام، عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی می باشد. قرآن کریم استقرار عدالت و گسترش آن را یکی از اهداف اساسی وفلسفه بعثت انبیاء ذکر کرده و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه آفرینش و نیکوترین خصلت بشر دانسته می باشد.

اصل عدالت از مقیاس های اسلام می باشد که بایستی دید چه چیزی بر آن منطبق می باشد. عدالت در سلسله علل احکام می باشد نه در سلسله معلومات. نه این می باشد که آن چه دین گفت عدل می باشد بلکه آن چه عدل می باشد دین می گوید. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، اصولی مانند عدالت را مایه اصلاح ظروف اجتماعی و در نتیجه رستگاری و اصلاح افراد می داند، زیرا به واسطه طبیعت مدنیت بشر، سعادت هر شخصی مبتنی بر صلاح و اصلاح ظروف اجتماعی می باشد که در آن زندگی می کند.(اسمعیلی گیوی،1387)

در حوزه سازمان و مدیریت، رد پای عدالت را در آثار و مستندات اولیه این رشته می توان نظاره نمود.یک محقق به نام بارکلی[1] (2005) با مطالعه وتحلیل آثار«ماری پارکر فالت»   نشانه های عدالت را در آثار او در قالب مفاهیمی همچون ادراک از عدالت، چند بعدی بودن عدالت، مقابله به مثل و خروجی مبتنی بر عملکرد نمایش می دهد. به اعتقاد اسکات، امروزه سازمان و سازمان یافتگی جزء جداناشدنی زندگی بشر شده می باشد. بشر امروزی از بدو تولد تا مرگ خود را درون سازمان می گذراند.(اسمعیلی گیوی،1387) هر سازمانی با بجای آوردن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدف های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. این هدف ها و وظایف بسیار دشوارتر و پیچیده تر از آنند که به وسیله یک فرد و یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشد، از این رو گردش امور زندگی وابسته به سازمان ها و پیشرفت و بقای جامعه، تابع کار و عملکرد مؤثر آنهاست. مردم از طریق سازمان ها، کارها را مؤثرتر انجام می دهند و چگونگی عملکرد آنها، کیفیت فعالیت های سازمان ها و در نتیجه چگونگی انجام امور و کارهای جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو بخش عمده ای از هدف استقرار عدالت اجتماعی، با اجرای عدالت در سازمان ها تحقق می یابد. (اسمعیلی گیوی، 1387)

[1] -Barreklai

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟