سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ابعاد عدالت سازمانی

2-6-1 ) عدالت توزیعی:

عدالت توزیعی اولین مفهوم منبعث از عدالت بود که توسط روانشناسان اجتماعی مطالعه گردید. عدالت توزیعی به ادراک عدالت از تخصیص منابع مربوط می گردد. این نوع عدالت بر ستاده ها (مثل افزایش حقوق) قوانین تخصیص دهنده منابع و پایگاه اجتماعی افراد ( مثل ارتقا به یک منصب اداری) تأکید دارد.(قلی پور،پورعزت،1387) عدالت توزیعی بیانگر ادراک افراد از اندازه رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع بو امکانات در سطح سازمان و جامعه می باشد. این منابع و امکانات می تواند اقتصادی یا احساسی اجتماعی باشد.(ذاکر اصفهانی،1387 ) عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از اندازه رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش هاست. به اظهار دیگر حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط میدانند عدالت توزیعی گویند.(رضائیان،1384 ( نظام پاداش بایستی به گونه ای باشد که همه افراد بدون تفاوت، احساس رضایت و آرامش، مفید بودن، رو به کمال بودن، آزادی اقدام و استقلال، لیاقت و شایستگی و کارآمدی نمایند و این غیر از ترسیم و اعمال نظام عادلانه پاداش ندارد والا نتیجه معکوس خواهد داد. اینها پاداش های درونی نام داشت و اما پاداش های بیرونی مانند دریافت حقوق و دستمزد بیشتر، دریافت مزایای بیشتر، ترفیع مقام، ستایش شدن، محیط و شرایط کاری بهتر نیز بایستی با عدالت تام اریفا گردد.(قوامی،1387) البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی گردد بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمان از قبیل ارتقاء، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی عملکرد را دربر می گیرد، زیرا اقدامات تنبیهی نیز بایستی در مقایسه با رفتار منفی کارکنان عادلانه باشد. به تعبیری دیگر، عدالت توزیعی بر درجه انصاف درک شده در خصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده های سازمان در مقایسه عملکرد و آورده های کارکنان تصریح دارد(طاهری عطار،1387)

2-6-2 ) عدالت رویه ای (روندی)

به گونه کلی بحث عدالت رویه ای در پی اثبات عدم توانایی نظریه برابری و دیگر مدل های عدالت توزیعی در تبیین عکس العمل های افراد به ادراکات آنها در زمینه عدم رعایت عدالت مطرح گشتند و تمرکز پژوهش در اواخر 1980 به بحث عدالت رویه ای منجر گردید. عدالت رویه ای به انصاف درک شده از رویه های، فراگردهایی که توسط آن ها، پیامدها تخصیص می یابند تعریف می کنند.(طاهری عطار،1387)

عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرآیندی که برای تعیین توزیع پاداش بهره گیری می گردد.(حسین زاده، ناصری،1386) یعنی عدالت رویه ای به کیفیت و انصاف در ورابط بین افراد، جامعه و دولت تصریح دارد.(قلی پور،پورعزت،1387) به بیانی دیگر در تدوین و اجرای مقررات و دستورالعمل ها بعد دیگری از عدالت بود که با افزایش دولت های دموکراتیک مطرح گردید و در سازمان ها نیز به کار گرفته گردید. .(قلی پور،پورعزت،1387).پس عدالت رویه ای در طول فرایند تصمیم گیری به وجودمی آید و یا  به نتایج ان تأثیری می گذارد و یا به معیارهای فرآیندی نظیر انطباق و سازگاری، کمبود تعصبات، قابلیت صحیح سازی، دقت و صحت امر و مسائل معنوی وابسته می باشد.(کولکوئیت،2001)

در عدالت رویه ای ثبات در رویه ها و برخورد یکسان با همه، عدم تبعیض در تنظیم و اجرای مقررات، در نظر گرفتن منافع همه افراد و گروه های ذی نفع، خیلی حساس می باشد. به علاوه در اجرای موفقت آمیز تغییر سازمانی، در نظر داشتن عدالت رویه ای حساس تر و مهم تر به نظر می آید. در بحث عدالت رویه ای در نظر داشتن تفاوت بین تساوی و برابری برای مدیران مهم می باشد. تساوی در سازمان یعنی اینکه رویه ها به گونه ای تنظیم شوند که مثلاً فرصت ارتقاء برای همه (زن و مرد) به صورت یکسان باشد و تبعیضی در رویه ها صورت نگیرد. اما برابری بدین معنی می باشد که رویه ها به گونه ای تنظیم گردد افراد واجد شرایط ارتقا یابند. .(قلی پور، پورعزت، 1387)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟