سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 3-1 ) ضرائب آلفای متغیر های پژوهش ……………………………………………………………………….  57

جدول 4-1 ) آمار جمعیت شناختی نمونه آماری …………………………………………………………………….  60

جدول 4-2 ) آمار توصیفی متغیر های پژوهش  ………………………………………………………………………..  64

جدول 4-3 ) جدول رگرسیون عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………….  65

جدول 4-4 ) جدول رگرسیون عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی………………………………….. 67

جدول 4-5 ) جدول رگرسیون عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………..  68

جدول 4-6 ) جدول رگرسیون عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن ارتباط رهبر- عضو …………..   70

جدول 4-7 ) جدول رگرسیون عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن ارتباط رهبر- عضو……………  72

جدول 4-8 ) جدول رگرسیون عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن ارتباط رهبر- عضو ………..  74

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 ) نمودار هیستوگرام  مبادله رهبر– عضو …………………………………………………………………61

نمودار 4-2 ) نمودار هیستوگرام  رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………..61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار 4-3 ) نمودار هیستوگرام  عدالت سازمانی …………………………………………………………………….62

نمودار 4-4 ) نمودار هیستوگرام  عدالت توزیعی ……………………………………………………………………..62

نمودار 4-5 ) نمودار هیستوگرام عدالت رویه ای …………………………………………………………………… 63

نمودار 4-6 )  نمودار هیستوگرام عدالت مراوده ای ………………………………………………………………. 63

فهرست اشکال

شکل 1-1 ) مدل پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………  9

شکل 2-1 ) عوامل مؤثر بر اداراک عدالت سازمانی  ………………………………………………………………  25

شکل 2-2 ) مدل نیوهف و مورمن         ……………………………………………………………………………  40

شکل 2-3 ) مدل ارگان  …………………………………………………………………………………………………..  40

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟