سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

اهداف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت می باشد.

روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب گردید. پرسشنامه  ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد بهره گیری واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گیری گردید.

یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر وجود ارتباط مثبت بین ابعاد مدیریت  منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت می باشد.

کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان