سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده. 1

فصل  اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 3 1-2) اظهار مسأله 4

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش 5

1-4) اهداف پژوهش 6

١ـ5) چهارچوب نظری پژوهش 6

1-6) فرضیه های پژوهش 8

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی 9

1-8) قلمرو پژوهش 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2)  تعریف مدیریت منابع انسانی. 12

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی. 13

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی. 13

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی. 14

2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی. 15

2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی. 16

2-1-8) عناصر یا اجزاء اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس توجه استرات‍ژیک.. 22

2-1-8-1) نظام تامین وتعدیل منابع انسانی. 23

2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی. 23

2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی. 24

2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی. 25

2-1-8-5) نظام روابط کار. 26

2-1-9) مفاهیم و تعاریف استراتژی. 26

2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی. 30

2-1-11) توجه سیستماتیک به طراحی استراتژی. 31

2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک. 32

2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک. 33

2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک. 34

2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک. 37

2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک. 37

2-1-17) پیوند میان  برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی. 39

2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 41

2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 45

2-1-20) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی. 46

2-1-21) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی.. 47

2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی. 52

2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی. 53

2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر). 53

2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی). 54

2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی). 55

2-1-24) مدلهای های طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی. 55

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان). 55

2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی).. 56

2-1-24-3) مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی. 62

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 64

2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا. 65

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا. 66

2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا. 66

2-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 67

2-1-25-5) مدل رایت و اسنل. 69

2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت. 71

2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری. 72

2-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو. 74

2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی. 76

2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی پیش روی مدیریت منابع انسانی استراتژیک.. 79

2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 82

2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان. 82

2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی   84

بخش دوم: عملکرد سازمانی

2-2-1) تشریح مفهوم عملکرد. 86

2-2-2) تعریف عملکرد سازمانی. 87

2-2-3) سنجش عملکرد سازمانی. 89

2-2-4) رویکردهای سنجش عملکرد. 90

2-2-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد. 90

2-2-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف. 91

2-2-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری. 91

2-2-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 92

2-2-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی. 93

2-2-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی. 94

2-2-8) ضرورت ارزیابی عملکرد. 95

2-2-9) مزایایی ارزیابی عملکرد. 96

2-2-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد. 96

2-2-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی. 97

2-2-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی. 98

2-2-13) مدل های ارزیابی عملکرد. 98

2-2-14) دیدگاه های سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد. 109

2-2-15) مدیریت عملکرد. 110

2-2-16) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی. 113

2-3-1) تحقیقات داخلی. 115

2-3-2) تحقیقات خارجی. 116

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه 119

3-2) روش پژوهش 119

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3) جامعه و نمونه آماری 120

3-4) روش و ابزار جمع آوری داده ها 121

3-5) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری 121

3-6) روش تجزیه وتحلیل داده ها 124

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده

4-1) مقدمه 126

4-2) توصیف متغیرهای پژوهش 127

4-3) مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش 136

4-4) آزمون فرضیات پژوهش 136

4-5) رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی 144

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 146

5-2) نتایج آمار توصیفی 146

5-3) نتایج آمار استنباطی 148

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش 150

5-5) محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی 151

منابع و ماخذ 152

ضمائم 157

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان