سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیامدهای سازمانی

درک عدالت می تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی (مثل برابری، مساوات یا نیاز) و هم چنین توسط ارزش پیامدها باشد. پس عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراک مثبت یا منفی پیامدها از سوی ادراک کننده تعیین می گردد.

2-8-2) رویه های سازمانی

درک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای می باشد. برای مثال رویه ای که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا مطالب خود را اظهار کنند، عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می گردد که مانع از این اقدام می گردد.

 

 

2-8-3) خصوصیات ادراک کننده

درک عدالت ممکن می باشد همچنین تحت تأثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می تواند خصوصیات جمعیت شناختی (مثل سن، جنسیت،نژاد) و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد. (حسین زاده،ناصری،1386)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9) سبک رهبری و عدالت سازمانی

از رهبران انتظار میرود  سیستم های ایجاد کنند که اعضا ادراک باز بودن فضا، عدالت  و دغدغه کنند. در یک سازمان اخلاقی و عادلانه  تصمیماتی که  رهبران  اتخاذ میکنند بایستی انعکاس  دهنده رفتار منصفانه آنان  با افراد و اهمیت دادن به رفاه کارکنان  و نیز مسئولیت پذیری نسبت به اجتماع بزرگتر بیرون باشد سبک های رهبری  متفاوت، نشان دهنده سبک های متفاوت تصمیم گیری و تمرکز  بر نوع خاصی از عدالت سازمانی هستند. رهبر تبادل گرا مدیر کارائی می باشد که در پی ارتباطات شفاف و حل سریع مسائل و پاداش دادن به زیردستان می باشد. توجه رهبر تحول گرا به این می باشد که چگونه سازمان مزایا را توزیع کرده و کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت دهد. از این رو رهبر تبادل گرا تمرکز خود را بر ایجاد سیاست ها، پشتیبانی از عناصری قرار می دهد که عدالت ساختاری را رشد می دهد. از سوی دیگر رهبر تحول گرا،شخصیتی کاریزماتیک، باهوش و القاکننده می باشد. یک رهبر تحول گرا تمایل فراوانی به عدالت اجتماعی دارد زیرا توجه اصلی او به نیازها و رفاه کارکنان می باشد و می خواهد باز و پاسخگو باشد.(اسمعیلی گیوی1387: 214)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری اندازه تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال پژوهش

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟